A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

UBND HUYỆN TÂN KỲ

TRƯỜNG TH HOÀN LONG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

               Số: 91/QĐ-THHL

                 Nghĩa Hoàn, ngày 23  tháng 4  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Tiểu học Hoàn Long

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀN LONG

 

Căn cứ Thông tư  06/2019/TT-BGD&ĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 629/SGD&ĐT-CTTT, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Sở GD&ĐT Nghệ An, về việc tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGD&ĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 347/PGD&ĐT, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Tân Kỳ, về việc triển khai, quán triệt Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường Tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh trường TH Hoàn Long;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 và thay thế các quy chế trước đây về Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử trong nhà trường;

Điều 3. Các bộ phận; cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng G&ĐT (để báo cáo );

- CĐCS TH Hoàn Long (để phối hợp thực hiện);

- CB,GV,NV,HS (để thực hiện);

- Phụ huynh học sinh (để phối hợp thực hiện);

- Lưu VT.

 

     HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

                        Trần Quốc Dũng

 

 

  

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

 Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trường Tiểu học Hoàn Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/QĐ-TH, ngày 23  tháng 4 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàn Long)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định quy tắc ứng xử  đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

2. Quy định này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử

1. Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của đơn vị; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục.

2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.

2. Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đu cơ sở giáo dục.

4. Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa của địa phương xã Nghĩa Thái.

5. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đng thuận của đa scác thành viên trong hội đồng nhà trường.

 

Chương II

NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ

 

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, uy tín, danh dự của nhà trường.

8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.

2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

3. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 6. Ứng xử của giáo viên

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

4. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

5. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 7. Ứng xử của nhân viên

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mt đoàn kết, vụ lợi.

3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.

4. Ứng xử với cha mẹ học sinh và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phin hà.

Điều 8. Ứng xử của học sinh

1. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

2. Ứng xử với bạn học: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bạn học.

3. Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.

4. Ứng xử với khách đến trường: Biết chào hỏi, tôn trọng, lễ phép.

Điều 9. Ứng xử của cha mẹ học sinh

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Điều 10. Ứng xử của khách đến trường

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Việc phổ biết và tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử

1. Nhà trường phối hợp với Công đoàn phổ biến Bộ Quy tắc này đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh;

2. Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện quy chế này. Thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm để kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoặc chấn chỉnh, uốn nắn, nhắc nhở, phê bình kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt hoặc cố ý không thực hiện theo Bộ Quy tắc này; hàng năm tổ chức đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị.

          Điều 12. Khen thưởng và kỷ luật

1. Việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử này là một căn cứ để đánh giá thi đua và xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

2. Những tổ chức, cá nhân không chấp hành Bộ Quy tắc này phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; tùy vào mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.

          Điều 13. Điều khoản thi hành

          1. Bộ Quy tắc này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Những quy định trước đây trái với Bộ Quy tắc này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện Bộ Quy tắc này nếu có điểm nào chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, Hiệu trưởng sẽ xem xét và có quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- HT, P.HT (t/h);

- CB, GV, NV,HS(t/h);

- PHHS (p/h)

- Lưu: VT.

                             HIỆU TRƯỞNG

 

                         (Đã ký)

 

 

                            Trần Quốc Dũng

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Quốc Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết